HomeNieuwsBijdrage Voorjaarsnota over 2019

Bijdrage Voorjaarsnota over 2019

Publicatiedatum: 27 jun. 2018

Algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota over 2019 van de fractie SGP/CU

Voorzitter, Leden van ons bestuur,

De bespreking van de Meerjarenraming is in onze bestuurscyclus een bijzonder moment. Zeker nu  de laatste van deze zittingsperiode voorligt; waar heeft ons bestuur, dus waar hebben wij, het waterschap gebracht en hoe gaan we de komende periode vormgeven?

De laatste Voorjaarsnota dus voor deze bestuursperiode en ook de laatste die onder leiding van onze zittende dijkgraaf tot stand is gekomen.

Voorzitter, de  neiging zou kunnen bestaan terug te kijken. Dat doen we nu maar niet, daar komen ongetwijfeld nog passender gelegenheden voor. We kijken vooruit dus en stippen, na de uitgebreide besprekingen in de Commissies, nog slechts een paar onderwerpen aan.

 

Waterveiligheid

Eén van de belangrijkste kerntaken van ons waterschap is en blijft de zorg voor de waterveiligheid voor onze inwoners en bedrijven; we hebben hierin een heel grote opgave, omdat lang niet alle dijken langs de rivieren volgens de huidige normen op orde zijn. Wat onze fractie betreft wordt daar keihard aan gewerkt en aan verder gewerkt. Temporiseren (vertragen van het tempo) is voor ons geen optie. We willen de vereiste veiligheid zo snel mogelijk bereiken! En de einddatum 2050 ligt immers wettelijk vast, dus wat we nu zouden uitstellen moeten we straks weer inhalen. Bovendien heeft het Rijk nu de benodigde gelden voor ons gereserveerd en het niet gebruiken daarvan is niet uit te leggen. Doorgaan dus, wel effectief en innovatief, en met een open oor voor de wensen van de mensen. We horen graag een bevestiging dat dit ook de lijn van het college is en blijft.

 

Behalve de rivierdijken zijn ook de regionale keringen niet op orde en die vragen de komende periode extra aandacht. We lossen in de Alblasserwaard een groot deel van dat probleem op door een historische aanpassing van het watersysteem, door toevoeging van extra gemaalcapaciteit bij Groot-Ammers (en mogelijk ook  op andere locatie/locaties) en een herindeling en scheiding van het watersysteem. Vindt onze fractie een prima aanpak, die we graag blijven voorstaan en verder gerealiseerd willen zien. Een gebiedsgerichte aanpak bevalt ons prima en is wat onze fractie betreft een voorbeeld voor andere gebieden onder ons beheer. Gaat het college ook op deze weg door en kunnen we initiatieven op dit punt verwachten?

 

Watersysteem

Ik ben daarbij als vanzelf bij een ander deel van onze taak terecht gekomen, het beheer van ons watersysteem. De klimaatadaptatie vraagt de komende jaren een kritische beschouwing met betrekking tot de kwantitatieve aspecten. We zullen dit samen met partners moeten doen, met name de gemeenten. Goed overleg bij het uitvoeren van de waterplannen is een vereiste, maar wat meer druk op de achterblijvers is wat onze fractie betreft zo langzamerhand wel aan de orde. Is dit ook de lijn van het college?

 

De waterkwaliteit verbetert, maar gaat het snel genoeg? Ziet het college dat we de Europese normen in 2027 gaan halen of moet een tandje bij? Is al duidelijk of er gebieden zijn waar door natuurlijke processen sommige normen onmogelijk kunnen worden gehaald?

 

Als nieuw beleidsonderwerp wordt ook bodemdaling genoemd. Landelijk is er ruime aandacht voor. Het college geeft aan dat eventuele maatregelen een regionale opgave zijn. Hoewel dit pas op lange termijn speelt, wil onze fractie nu al wel gezegd hebben dat bij de opsomming van de betrokkenen een belangrijke speler ontbreekt, namelijk de drinkwaterwinningbedrijven. Voor grote delen van het betreffende gebied is de winning van drinkwater uit de bodem een belangrijke factor voor bodemdaling. Kan het college toezeggen dat ook deze veroorzaker van bodemdaling betrokken gaat worden?

 

Waterketen

Wat de waterketen, de behandeling van afvalwater betreft, is de concentratie van de zuiveringen in volle gang. Dit als noodzakelijke voorwaarde voor een meer circulaire economie en winning van energie. Dit juichen we toe. Ook nieuwe verontreinigende stoffen dienen prioriteit te hebben. U heeft daar, met de nodige partners, aandacht voor.

Minder enthousiast is de fractie over het voornemen van het college te investeren in windmolens op onze eigendommen op een willekeurige plek. Wij zien het als ongewenst dat her en der molens in het landschap verschijnen op planologisch en maatschappelijk minder gewenst locaties. Als er dan al geïnvesteerd zou moeten worden in een windmolen, dan zou deze deel moeten uitmaken van een aangewezen windmolenpark. Ziet het college dit ook zo?

Nog liever zien we inzet op TEO, Thermische Energie uit Oppervlaktewater. Uit studie van STOWA/Unie van Waterschappen blijkt de potentie van deze energiebron, die onzichtbaar en nauwelijks belastend voor de omgeving is. Op dit vlak verwachten we een wat meer actieve houding van ons waterschap, als beheerder van oppervlaktewater en gemalen, dan uit de Meerjarenraming blijkt (of lijkt). Gaat het college met partners actief aan de slag en is hier geld voor vrijgemaakt. We zien dit liever dan ons richten op een geheel branchevreemde investering in een windmolen. Gaat het college mee in deze afweging en welke consequenties trekt zij daaruit? Graag ziet de fractie het voor windmolens gereserveerde bedrag geheel (of tenminste gedeeltelijk) aangewend worden voor TEO. Zo nodig wil de fractie dit met een motie onderstenen.

 

>> De motie hoefde niet ingediend te worden omdat het college het voorstel van SGP/ChristenUnie overgenomen heeft

 

Middelen

Na de uitleg in de Commissie kan de fractie instemmen met de uitbreiding van de formatie. Met name het hoge investeringsniveau voor de komende reeks van jaren rechtvaardigt deze.

De kosten zullen de komend jaren stijgen, geeft de MJR (Meerjarenraming) aan. Zaak is te besluiten tot een redelijke verdeling van de lasten over de categorieën. Met het voorliggende voorstel van het college wordt dit zoveel mogelijk benaderd. Ongewisse factor is nog de wijze van toereken van de belasting voor wegen in de toekomst. Zoals in de stukken opgemerkt kan zo nodig de kostentoedeling (binnen de wettelijke kaders) elk jaar worden herzien (en kan op termijn een nieuwe rekenwijze worden gevolgd). De fractie wacht de ontwikkelingen in deze af.

 

Tot Slot

 

Voorzitter,

De laatste Meerjarenraming. Er staat veel, zeer veel op het programma van ons waterschap. Er moet veel, heel veel gebeuren om onze taken naar behoren in te vullen. In de fractie van de SGP/ChristenUnie vragen wij daar de zegen van de Heere over. Dat bidden we u, het bestuur en de organisatie ook van harte toe.