HomeNieuwsBijdrage Voorjaarsnota over 2018

Bijdrage Voorjaarsnota over 2018

Publicatiedatum: 23 jun. 2017

Algemene beschouwingen  bij de Voorjaarsnota over 2018 van de fractie SGP/CU

Voorzitter, leden van ons bestuur,

Toen ik deze week in mijn enigszins verdrogende tuin mij probeerde te wapenen tegen hittestress door mijn toevlucht te nemen onder een appelboom, kon ik en passant wat nadenken over de beschouwingen bij de Voorjaarsnota over 2018.  Namens de fractie SGP/CU mag ik u daarover nu het volgende melden:

Uitdagingen

De voorliggende Voorjaarsnota, met de daaronder liggende documenten, waaronder het Strategisch Personeelsplan, is naar de mening van onze fractie een goed doorwrocht en evenwichtig voorstel. Het bevat een helder beeld van de taken waar ons Waterschap de komende jaren voor gesteld moet staan, met inzicht in de daarvoor benodigde middelen. Wij constateren –met het college- een niet onbelangrijke verzwaring van de taken, die veelal direct of indirect ten minste deels te relateren is aan de verwachte veranderingen van het weer in Noordwest Europa .  We denken dan aan de opgave voor de versterking van de primaire en regionale waterkeringen en  aan het aanpassen van het watersysteem in de diverse gebieden, zoals bijvoorbeeld in de Alblasserwaard.

We denken verder ook aan de opgaven van ons schap op het vlak van de circulaire economie en aan de nodige bijdragen op het gebied van duurzaamheid. U kent onze voorkeuren bij dit laatste; naast energiebesparing en productie in eigen energiefabrieken gaat onze voorkeur uit naar de toepassing van zonne-energie (gelukkig is er grotere potentie dan eerder gedacht!) en naar toepassing van energiewinning uit en –opslag in oppervlaktewateren. Dit laatste vraagt zeker nog wel om nadere uitwerking, liefst op korte termijn. Kunt u ons aangeven wanneer we een notitie over de kansen van het smart-polderconcept tegemoet kunnen zien?

Uitvoering en kosten

Vz.,

Er klonken geluiden van uitstel in de uitvoering van de voorziene opgaven vanwege te hoge werkdruk. Onze fractie begrijpt dat; er ligt een hoge werkdruk op de organisatie. Toch is fractie van de SGP/CU geen voorstander van uitstel. In uw voorstellen m.b.t. de personeelsformatie geeft u immers, naar wij menen, al antwoord om tot  verlichting van de werkdrukte komen. Goed onderbouwd en gespecificeerd. De fractie kan dit steunen. Aan de andere kant: waar de werkprocessen (nog) efficiënter kunnen moet dat natuurlijk wel gebeuren en ook nadenken over mogelijke overbodige handelingen en daar kritisch in blijven is noodzakelijk.  Daar vragen we blijvend aandacht voor.

Natuurlijk zien we ook een kostentoename door de groei van de omvang van de programma’s. Daar is niet aan te ontkomen. De fractie vindt de verhoging van de tarieven,  gelet op omvang van de groei van de taken  evenwel verklaarbaar en acceptabel.  Temeer omdat deze binnen de afgesproken plafonds blijven.

De fractie SGP/CU vindt het een prettiger gedacht dat, over een decennium of zo, de inwoners en bedrijven, terugziend op een bijna calamiteit, kunnen zeggen: “Fijn dat ons waterschapsbestuur toen met visie en  voortvarend te werk is gegaan en voorzorgsmaatregelen heeft getroffen”. Liever dan nu kiezen voor uitstel om de heffing een paar euro’s te verminderen.

Ten slotte..

Vz.

Er is in de commissies al heel wat rond de Voorjaarsnota gepasseerd. Het college heeft daar wat ons betreft goed naar geluisterd en erop gereageerd. Onze fractie heeft niet de behoeft nu meer in detail te gaan. Zoals u gewend bent zullen wij bij de verdere voorbereiding en uitvoering van de taken ons positief, maar ook kritisch blijven opstellen.

Vz.,

Wij wensen u, het college, ons bestuur en niet in de laatste plaats de organisatie veel wijsheid toe en zeker de onmisbare zegen van Boven.

 

Oh ja, en mijn verdrogende tuin:

Ik heb dankbaar gebruik kunnen maken van oppervlaktewater van goede kwaliteit, dat in ruime mate beschikbaar bleek te zijn door een voortreffelijke  taakvervulling van ons waterschap.  Mijn dorstende plantjes hebben er heel erg van genoten.

 

 

Peter Aanen

Fractievoorzitter SGP/CU