HomeNieuwsAlgemene Beschouwingen Begroting 2019

Algemene Beschouwingen Begroting 2019

Publicatiedatum: 4 dec. 2018

Voorzitter, leden van het Algemeen Bestuur,

Vrijwel iedereen is het inmiddels wel over eens: Het waterschap staat ergens voor! Het zijn de al eeuwenoude taken voor het hebben en houden van droge voeten en voor voldoende en schoon water in de polders en beken. Niks nieuws onder de zon dus, of toch wel?

Ja, toch wel.

De voorliggende begroting is de laatste van deze bestuursperiode. De afgelopen jaren is er heel hard gewerkt en ook veel bereikt, maar we zijn er zeker nog niet. Nieuwe uitdagingen hebben zich aangekondigd om die aloude taken tot een goede eind te brengen. Hoe wapenen we ons tijdig om de klimaatverandering het hoofd te bieden en de primaire en regionale waterkeringen op orde te brengen en te houden? Wat is allemaal nodig om de klimaatextremen in de watersystemen op te vangen, zowel extreme neerslag als droogte? Hoe komen we verder tot een energieneutraal en circulair waterschap? En … hoe houden we dat nog betaalbaar ook?

De voorliggende begroting is daarop het antwoord voor de komende periode.

Voor de fractie van de SGP/CU is de juiste balans gevonden in de ambitie – de vereiste omvang van de taken en de manier waarop deze worden aangepakt – en de daarmee samenhangende kosten.

Waterveiligheid

We zijn tevreden met de bereikte resultaten tot nu toe op het gebied van de waterveiligheid en de programmering daarvan voor de komende periode. We kiezen voorshands niet voor eventuele temporisering (uitvoering over langere termijn uitsmeren), ook al worden de kosten hoger. Droge voeten zijn het waard om voldoende voortgang te blijven boeken! Die oplopende projectkosten zijn overigens niet uniek voor ons waterschap; het is nadrukkelijk een landelijke trend. Vraagt en krijgt op dat niveau overigens zeker aandacht. Ook de blijvende betrokkenheid van de omgeving, de meekoppelkansen juichen we toe. De kosten daarvan moeten wel blijven waar ze horen.

Gebiedsbenadering

Ook de gestarte gebiedsbenadering voor de wateropgaven in ons beheergebied juichen we toe. We zien de resultaten daarvan in de Alblasserwaard: richting een klimaatbestendig watersysteem met een gereduceerde opgave voor de regionale keringen. Iets breder kijken werpt voordelen af. Mooi voorbeeld voor vervolg in andere regio’s.

De extreem droge zomer van 2018 vraagt nadrukkelijk aandacht; hoe vangen we extreem droge en lange periodes in onze systemen in zowel stedelijk als landelijk gebied op? De begroting geeft ook hiervoor aanzetten tot passende maatregelen, maar deze zullen zeker de komende tijd extra aandacht vragen.

Zuivering van afvalwater / duurzaamheid

De optimalisering van de zuivering van afvalwater krijgt steeds verder vorm. De reeds bereikte en nog lopende concentratie van de zuiveringen bood en biedt meer mogelijkheden voor winning van energie en bijdragen in de richting van een meer circulaire economie. De ambitie om te komen tot een energieneutraal waterschap steunt de fractie van harte en past geheel in de ons opgedragen goede rentmeesterschap over de schepping. We zien dat er al veel wordt gedaan op dit vlak.

Eerder hebben we al wel duidelijk aangegeven geen voorkeur te hebben voor windmolens op daarvoor eigenlijk niet geschikte plekken. Ook langs de Bergsche Maas gaat het politiek en maatschappelijk voorlopig niet soepel is ons gemeld. Onze sympathie gaat meer uit naar de reeds geplaatste en nog te plaatsen zonnepanelen, die de omgeving veel minder belasten. Verdere investeringen daarin hebben onze volle steun.

Nog meer verwachten we van het inzetten op TEO en TEA (het gebruiken van oppervlaktewater en afvalwater voor winning en opslag van energie). Graag zouden we een nog actiever rol zien van ons waterschap om -waar nodig met partners- te komen tot deze vorm van verduurzaming van de maatschappij. De fractie van de SGP/CU zou daarvoor ook graag (zichtbaar) middelen opgenomen willen zien in de begroting. Is dit nu al het geval?

Betaalbaarheid

Voorzitter,

Zo zijn door de fractie van de SGP/CU enkele zaken naar voren gebracht, die ons na aan het hart liggen. Maar, zoals eerder al opgemerkt: het moet wel betaalbaar blijven en dat dan ook nog op een evenwichtige manier verdeeld over de verschillende categorieën.  De huidige kostentoedeling is, zoals bekend, aan beperkingen onderhevig, die door recente rechterlijke uitspraken nog scherper duidelijk zijn geworden. De keuze van het College om de tarieven niet alsnog voor 2019 daarop aan te passen heeft onze instemming. Komende periode zullen we ons nader moeten buigen over de consequenties, waarbij het voor onze fractie uitgangspunt blijft dat een zo rechtvaardig mogelijke en verdedigbare toedeling wordt nagestreefd.

Durf, kracht, wijsheid en zegen

Voorzitter,

Ons waterschap staat ergens voor.

Dat vraagt om een soepel draaiende organisatie van voldoende omvang en met kennis van zaken.

Vraagt ook zeker bestuurlijke durf en kracht. Ook daar liggen uitdagingen….

De fractie van de SGP/CU bidt om wijsheid voor en zegen op al het mooie werk van ons schap voor onze inwoners en bedrijven.

We wensen organisatie en bestuur daarbij alle succes toe.

 

Ir. Peter Aanen